WQ-TZT1420 magnetic roller coating machine
 • 产品介绍
 • 售后服务

 技术参数
 电 池:12V可充电
 量 程:5量程
 标准探头:6nT-400uT(0.06mg-4g)
 100*探头:600nT-40mT(60mg-400g)记录输出  
         (50Ma Max)正比于仪表读数电磁 
 响应范围:2KHz-KHz                   
 用 途:能精确检测磁辊磁场强度从视频显示出来。 

上一页 下一页